Pupuh Sunda
– Aset akan kaum menjadikan Indonesia sebagai negara dengan adat istiadat dan budaya yang berlimpah luap. Dan acap kali, tali peranti beserta budaya akan selalu terikat dengan karya seni dan sastra yang dimilikinya.

Setiap suku-suku di Indonesia tentu n kepunyaan berbagai spesies karya seni dan sastra yang akan menjadi ciri singularis dari kaki tersebut. Juga sama halnya dengan tungkai Sunda nan memiliki berbagai jenis karya seni dan sastra.

Pupuh yakni salah satu karya sastra yang dimiliki oleh tungkai Sunda. Pupuh koteng yaitu puisi tradisional yang menggabungkan antara seni sastra dan lagu sunda. Pupuh punya rima serta besaran suku perkenalan awal yang membentuk sebuah hipotetis lega setiap barisnya.

Agar pupuh dapat membuat sebuah arketipe rima serta kuantitas suku pembukaan yang indah, tentu sudah sepatutnya diikat dengan aturan-aturan atau tolok yang telah ditentukan. Kebiasaan-aturan tersebut antara tidak adalah guru wilangan, guru lagu, dan watek (watak).


Mengerti Pengertian Padalisan, Pada, Guru Wilangan, Guru Lagu, dan Watek (Watak)

Aturan-aturan yang Mengikat Pupuh Sunda
commons.wikimedia.org

Padalisan merupakan banyaknya jumlah baris atau baris nan terkandung kerumahtanggaan suatu bait pupuh (sreg). Sedangkan pada bermakna bait dalam pupuh nan terdiri berpangkal beberapa baris (padalisan).

Temperatur wilangan adalah besaran banyaknya suku alas kata (engang) yang terletak pada setiap akhir barisnya (padalisan).

Guru lagu adalah obstulen abjad vokal terakhir yang terdapat dalam setiap barisnya (padalisan). Guru lagu dikenal kembali dengan istilah
sora panungtung.

Sedangkan watek atau watak adalah karakter, sifat, makna, atau tema dari isi yang dimiliki oleh pupuh tersebut.


Jenis-Diversifikasi Pupuh Sunda Eksemplar dengan Penjelasannya

Jenis-Jenis Pupuh Sunda Lengkap dengan Penjelasannya
www.kgvaluecard.com

Cak semau sekiranya 17 macam pupuh pangkal sunda ini. Dari 17 variasi pupuh tadi, pupuh bisa digolongkan sekali lagi menjadi 2 gerombolan, ialah sekar ageung (samudra) dan sekar celak (kecil). Sekar ageung terdiri berpunca 4 jenis pupuh, sedangkan 13 sisanya tercantum sekar perona mata.

Pupuh nan termasuk kerubungan sekar ageung adalah pupuh yang momen dinyanyikan atau
ditembangkeun
boleh menggunakan sejumlah macam lagu, sedangkan pupuh yang tersurat sekar pulas mata merupakan pupuh nan namun bisa dinyanyikan ataupun ditembangkeun dengan satu macam lagu saja.

Pupuh yang teragendakan sekar ageung antara lain adalah pupuh sinom, pupuh dangdanggula, pupuh kinanti, dan pupuh asmarandana. Sedangkan pupuh nan tercantum sekar enggak yakni pupuh lambang, maskumambang, pucung, ladrang, balakbak, pangkur, magatru, juru demung, mijil, wirangrong, gurisa, gambuh, dan durma.

Berikut ini merupakan pembahasan lengkap tentang pupuh Sunda :

1. Pupuh Sinom (Sekar Ageung)

Pupuh Sinom (Sekar Ageung)
lamonomagazine.com

Pupuh Sinom ialah jenis pupuh nan berwatak menyantirkan rasa senang dan kesenangan (gumbira) atau mengilustrasikan pemberian sayang (kadeudeuh). Setiap kuplet (pada) dari pupuh sinom ini terdiri berpangkal sembilan saf (padalisan).

Pupuh Sinom ini terpukau dengan guru wilangan dan guru lagu yang membentuk teladan 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a. Angka yang terwalak pada sempurna tersebut menyimbolkan suhu wilangan, padahal lambang bunyi menyimbolkan guru lagu.

Contoh Pupuh Sinom :

Di wetan fajar balebat ( 8 – a )
Panon poe arek bijil ( 8 – i )
Sinarna ruhay burahay ( 8 – a )
Kingkilaban beureum kuning ( 8 – i )
Campur wungu saeutik ( 7 – i )
Kaselapan semu sensasional ( 8 – u )
Tanda Batara Surya ( 7 – a )
Bade lumungsur ka bumi ( 8 – i )
Murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 – a )

Baca Juga :  Cara Membuat Cv Yang Berkualitas

Mapag balebat ti wetan ( 8 – a )
Ngabring leumpang ngagaridig ( 8 – i )
Barudak rek sarakola ( 8 – a )
Kapireng pating hariring ( 8 – i )
Paheula heula nepi ( 7 – i )
Unggal isuk geus ngabaku ( 8 – u )
Bari garogonjakan ( 7 – a )
Estuning saruka ati ( 8 – i )
Sarerea hayang geura dialajar ( 12 – a )

2. Pupuh Dangdanggula (Sekar Ageung)

Pupuh Dangdanggula (Sekar Ageung)
www.pic.cx

Pupuh Dangdanggula merupakan jenis pupuh yang memiliki watek keindahan (kawaasan), kesenangan (kagumbiraan), ketentraman (katengtraman), atau kebesaran (kaageungan). Setiap bait (puas) dalam pupuh dangdanggula dibangun atas 10 saf (padalisan).

Komplet guru wilangan serta guru lagu yang terbentuk bersumber pupuh dangdanggula ini adalah 10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a. Pola yang terpelajar lebih tingkatan daripada pupuh Sinom karena terdiri dari 10 larik (padalisan).

Lengkap Pupuh Dangdanggula :

Laut Kidul kabeh katingali ( 10-i )
Ngembat paul kawas dina rang ( 10-a )
Istal ret ka tebeh kaler ( 8-e )
Batawi ngarunggunuk ( 7 – u )
Lautna mah teu katingali ( 9 – i )
Ukur tawon lebahna ( 7 – a )
Semu semu dramatis ( 6 – u )
Kandang kuda ret ka tebeh wetan ( 8 – a )
Gunung gede jiga nu ngajakan genyot ( 12 – i )
Meh bae kapiuhan ( 7 – a )

Pasosore nyawang bandung asri ( 10-i )
Basa kuring kayu besi ka isola ( 10-a )
Ti dieu ti belah kaler ( 8-e )
Tembong di lingkung ancala ( 7 – u )
Kota kembang sadar nu ranah ( 9 – i )
Beut teu kapireung sora ( 7 – a )
Da geus puguh jauh ( 6 – u )
Langitna kacida lenglang ( 8 – a )
Estu taya mega bodas aling aling( 12 – i )
Sore ieu bengras pisan ( 7 – a )

3. Pupuh Kinanti (Sekar Ageung)

Pupuh Kinanti (Sekar Ageung)
www.kevinmd.com

Pupuh Kinanti ini merupakan jenis pupuh nan menggambarkan perasaan cerbak (kanyaah), menunggu (nungguan), atau bisa pula khawatir (deudeupeun). Jumlah baris (padalisan) di setiap baitnya (pada) hanya terdiri berpangkal 6 banjar (padalisan).

8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i merupakan teladan temperatur wilangan beserta guru lagu yang membentuk pupuh tipe Kinanti ini. Yang unik dari pupuh Kinanti ini, di setiap larik (padalisan) kerumahtanggaan pupuh Kinanti hanya terdiri pecah 8 tungkai kata maupun temperatur lagu saja.

Contoh Pupuh Kinanti :

Kembang ros ku matak cura ( 8 – u )
Nya alus rupa nya seungit ( 8 – i )
Henteu aya papadana ( 8 – a )
Ratuning kembang sajati ( 8 – i )
Papaes di patamanan ( 8 – a )
Seungit manis ngadalingding ( 8 – i )

Budak leutik bisa ngapung ( 8 – u )
Babaku ngapungna peuting ( 8 – i )
Nguriling kakalayangan ( 8 – a )
Neangan nu amis amis ( 8 – i )
Sarupaning bungbuahan ( 8 – a )
Naon bae nu kapanggih ( 8 – i )

4. Pupuh Asmarandana (Sekar Ageung)

Pupuh Asmarandana (Sekar Ageung)
www.browngirlmagazine.com

Pupuh Asmarandana adalah pupuh yang berwatak tentang perasaan sayaang (nyaah), manah rajin (deudeuh asih), atau asmara (kabirahian) yang ditunjukkan kepada pasangan, kekasih, batih, alias sebatas sahabat semata.

Setiap bait (pada) berpokok pupuh Asmarandan ini terdiri berpokok 7 baris (padalisan). Guru wilangan beserta master lagu yang terbimbing ialah 8-i, 8-a, 8-é/ozon, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a. Di baris (padalisan) ke-3, hawa lagu pupuh Asmarandana bisa berupa fonem vokal “é” ataupun huruf vokal “o”.

Contoh Pupuh Asmarandana :

Eling eling mangka eling ( 8 – i )
Rumingkang di marcapada kalimantang ( 8 – a )
Darma wawayangan bae ( 8 – e )
Raga taya pangawasa ( 8 – a )
Lamun kasasar lampah ( 7 – a )
Nafsu nu matak kaduhung ( 8 – u )
Fisik si polan katempuhan ( 8 – a )

Mun ujang nyiar pangarti ( 8 – i )
Terus sakola ka kota ( 8 – a )
Sing bintang sartan murid rancage ( 8 – e )
Bener pinter bari fit ( 8 – a )
Mikaheman sasama ( 7 – a )
Asih kanu jadi temperatur ( 8 – u )
Gaganti ema jeung bapa ( 8 – a )

5. Pupuh Lambang (Sekar Alit)

Pupuh Lambang (Sekar Alit)
wallpaperfolder.com

Pupuh lambang adalah pupuh bertemakan lelucon atau lawak-lawak (mengelakkan), semata-mata lelucon atau lawakan tersebut perlu menjadi renungan. Pola suhu wilangan dan hawa lagu nan terbentuk semenjak pupuh lambang ialah 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.

Teladan Pupuh Lambang :

Nawu kubang sisi tegal ( 8 – a )
Nyiar bogo meunang kadal ( 8 – a )
Nawu kubang sisi tegal ( 8 – a )
Nyiar bogo meunang bengkarung ( 8 – a )
Atuh teu payu dijual ( 8 – a )
Rek didahar da teu stereotip ( 8 – a )

Nawu kubang jihat ladang
Nyiar bogo meunang bengkarung
Meunang cecak tanah
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu sah
Da teu sah

6. Pupuh Maskumambang (Sekar Alit)

Pupuh Maskumambang (Sekar Alit)
weknowyourdreams.com

Pupuh Maskumambang adalah jenis pupuh sekar celak yang membawakan tema atau watak rasa prihatin, patos (kanalangsaan), atau nyeri hati (linu hate). Pupuh Maskumambang ini menciptakan menjadikan pola master wilangan dan guru lagu 12-i, 6-a, 8-i, 8-a.

Baca Juga :  Sebutkan Ciri Ciri Bibit Jagung Varietas Unggul

Contoh Pupuh Maskumambang :

Hey manusa mana kaniyaya teuing ( 12 – i )
Teu aya rasrasan ( 6 – a )
Kawula make disumpit ( 8 – i )
Naha naon dosa kula ( 8 – a )

Naha senyampang teuing
Nasib abdi jadi hewan
Digawekeun beurang peuting
Dirangket taya rasrasan

7. Pupuh Pucung (Sekar Alit)

Pupuh Pucung (Sekar Alit)
www.neilrosenthal.com

Pupuh Pucung adalah pupuh yang mencitrakan perasaan berang (ambek) atau kesal (keuheul) dengan diri sendiri karena bukan sehaluan dengan batin. Pola guru wilangan dan guru lagu yang dibentuk dalam pupuh Semawang ini adalah 12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a.

Teladan Pupuh Pucung :

Lutung buntung luncat kana pan-ji-panji gintung ( 12 – u )
Cigak loréng leupas ( 6 – a )
Luncat kana pager déngdék ( 8 – e )
Bajing kuning jaralang belang buntutna ( 12 – a )

Hayu batur ebi diajar sing suhud
Polah lalawora
Bisi engké henteu naék
Batur seuri udang rebon sumegruk nalangsa

8. Pupuh Ladrang (Sekar Pulas mata)

Pupuh Ladrang (Sekar Alit)
www.wall321.com

Pupuh Ladrang adalah pupuh yang membawakan tema lelucon atau lawakan (banyol) dengan maksud harapan bakal menyindir (nyindiran). Guru wilangan dan guru lagu yang terbentuk dari pupuh ladrang ini adalah  10-i, 4-a (2x), 8-i, 12-a

Contoh Pupuh Ladrang :

Aya hiji rupa sato leutik ( 10 – i )
Engkang-engkang, engkang-engkang ( 4 – a ) 2x
Congkak luluncatan di cai ( 8 – i )
Kandang kuda bangun arek sarupa jeung lancah ( 12 – i )

Coba taat masing telik
Eta buram sidik-sidik
Binatang naon kitu wanda
Reujeung dimana ayana

9. Pupuh Balakbak (Sekar Alit)

Pupuh Balakbak (Sekar Alit)
notalentforcertainty.com

Pupuh Balakbak adalah jenis pupuh sekar sipat yang menggambarkan watak (watek) guyonan, komedi (banyol), ataupun candaan (heureuy) tentang kehidupan sehari-hari. Pola guru wilangan dan suhu lagu nan suka-suka yaitu 15-é, 15-é, 15-é. Pupuh ini hanya terdiri berpangkal 3 banjar (padalisan) saja dalam satu bait (plong).

Teladan Pupuh Balakbak :

Aya warung sisi jalan ramé pisan; citaméng ( 15 – e )
Awéwéna luas luis geulis pisan; ngagoréng (15 – e )
Lalakina-lalakina los ka pipir nyoo monyét; nyanggéréng ( 15 – e )

Aya warung sisi perkembangan
Ramé pisan ku nu jajan
Tihothat nu ngaladangan
Nu jarajan sukan-sukan

10. Pupuh Pacul (Sekar Alit)

Pupuh Pangkur (Sekar Alit)
www.itnews.com.au

Pupuh Pangkur yaitu pupuh yang berwatak memvisualkan manah kesal maupun marah yang terpendam di dalam hati dikarenakan adanya tugas ataupun kewajiban nan amat berat. Guru wilangan dan guru lagu yang terlatih berasal pupuh Pangkur ini adalah 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i.

Contoh Pupuh Cangkul :

Seja nyaba ngalalana ( 8 – a )
Ngitung lembur ngajajah milangan kori ( 11 – i )
Heunteu puguh nu dijugjug ( 8 – u )
Balik mamak sadaya ( 7 – a )
Nu timana tiluan semu rarusuh ( 12 – u )
Lurah begal ngawalonan ( 8 – a )
Aing ngaran Jayapati ( 8 – i )

Euleuh itu budak gembul
Awak gembru bayuhyuh gawena kedul
Ukur heuay jeung nundutan
Ka sakola unggal poe kabeurangan
He barudak tong nurutan
Ka nu gembul kokomoan
Bisi kedul jeung ogoan
Awal penutup katempuhan

11. Pupuh Magatru (Sekar Alit)

Pupuh Magatru (Sekar Alit)
ppamassa.blogspot.com

Pupuh Magatru ini menggambarkan ingatan sedih, kecewa, atau penyesalan (handeueul) kepada diri koteng. Pupuh Magatru lagi bisa bertabiat (watek) menasihati. Bakal guru wilangan serta guru lagunya menciptakan menjadikan acuan 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o

Teladan Pupuh Magatru :

Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung ( 12 – u )
Kopo reujeung Cisondari ( 8 – i )
Cicalengka, Ujung Berung ( 8 – u )
Rajamandala, Cimahi ( 8 – i )
Leles, Limbangan, Tarogong ( 8 – udara murni )

Nun sumuhun nu iéu namina curuk ( 12 – u )
Nu sisi namina cingir ( 8 – i )
Nu tengah nami jajangkung ( 8 – u )
Nu deukeut cingir jariji ( 8 – i )
Anu pangageungna jempol ( 8 – ozon )

12. Pupuh Juru Demung (Sekar Alit)

Pupuh Juru Demung (Sekar Alit)
chuansong.me

Pupuh Pandai Demung adalah macam pupuh yang menjelaskan rasa kekhawatiran ataupun kesulitan dengan suatu hal yang perlu dikerjakan (pilakueun). Arketipe temperatur wilangan dan guru lagu pupuh Tukang Demung ini adalah 8-a, 8-u, 8-u, 6-i, 4-i, 6-i, 8-a, 8-u.

Abstrak Pupuh Juru Demung :

Mungguh nu hirup di dunya ( 8 – a )
Ku kersaning si polan agung ( 8 – u )
Ku kersaning anu agung ( 8 – u )
Geus pinasti panggih ( 6 – i )
Geus pinasti ( 4 – i )
Geus pinasti panggih ( 6 – i )
Jeung dua rupa perkara ( 8 – a )
Suka paselang jeung nanar ( 8 – u )

Baca Juga :  Meja Belajar Bahasa Inggrisnya

Mungguh seropot di alam dunya
Ku kersaning si polan agung
Geus pinasti lakukan panggih
Demen bungah jeung kasedih
Dua rupa nu tumiba
Sakabeh jalma di dunya
Senang patumbu jeung bingung
Eta geus tangtu kasorang

13. Pupuh Mijil (Sekar Alit)

Pupuh Mijil (Sekar Alit)
lilybloomfield.wordpress.com

Pupuh Mijil adalah pelecok suatu keberagaman pupuh sekar alit yang melukiskan watak (watek) bersedih hati (kasedih), hanya dengan perasaan penuh minta. Hawa wilangan dan guru lagu yang dibentuk dari pupuh Mijil ini ialah 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.

Arketipe Pupuh Mijil :

Mesat ngapung putra Sang Arimbi ( 10 – i )
Jeung udara geus awor ( 6 – udara murni )
Beuki lila beuki luhur bae ( 10 – e )
Larak-lirik ninggali ka manjapada ( 10 – i )
Milari sang rai ( 6 – i )
Pangeran Bimanyu ( 6 – u )

Aduh Gusti nu Kawasa
Jisim abdi ageung dosa
Pangna abdi gering nangtung
Reh ka sepuh wantun nundung

14. Pupuh Wirangrong (Sekar Perona mata)

Pupuh Wirangrong (Sekar Alit)
amxxcs.ru

Pupuh Wirangrong yaitu jenis pupuh yang menggambarkan rasa malu (kawiwirangan) terhadap diri sendiri. Sedangkan pola temperatur wilangan beserta guru lagu yang dibangun oleh pupuh Wirangrong ini adalah 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a.

Transendental Pupuh Wirangrong :

Barudak mangka ngalarti ( 8 – i )
Ulah rek kadalon-dalon ( 8 – ozon )
Enggon-enggon nungtut elmu ( 8 – u )
Mangka getol mangka tigin ( 8 – i )
Pibekeleun sarerea ( 8 – a )
Modal bakti ka nagara ( 8 – a )

He barudak mangka ngarti
Ulah rek kadalon-dalon
Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Gontai cai fulanah urang
Teristiadat dijaga diriksa

15. Pupuh Gurisa (Sekar Alit)

Pupuh Gurisa (Sekar Alit)
www.huffingtonpost.com

Pupuh Gurisa adalah varietas pupuh yang menggambarkan adapun seseorang yang sedang menghayal sesuatu yang kosong dan tak bermakna (malaweung) maupun melamun (ngalamun). Guru wilangan dan guru lagu berusul pupuh Gurisa adalah 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.

Teladan Pupuh Gurisa :

Hayang teuing geura beurang ( 8 – a )
Geus beurang rek ka Sumedang ( 8 – a )
Nagih ka nu boga hutang ( 8 – a )
Mun meunang rek meuli soang ( 8 – a )
Tapi najan henteu meunang ( 8 – a )
Mo rek buru-buru mulang ( 8 – a )
Rek terus guguru nembang ( 8 – a )
Jeung diajar nabeuh gambang ( 8 – a )

Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rek ka Sumedang
Nagih ka nu boga hutang
Mun meunang rek meuli soang
Tapi najan henteu meunang
Mo rek buru-uber mulang
Rek terus guguru nembang
Jeung diajar nabeuh gambang

16. Pupuh Gambuh (Sekar Perona mata)

Pupuh Gambuh (Sekar Alit)
www.lookanimals.com

Pupuh Gambuh menceritakan adapun perasaan seseorang yang sedang bersedih hati (kasedih), sakit hati (kanyeri), maupun bisa pula ketika berada kerumahtanggaan hal sulit (kasusah). Suhu wilangan dan juga temperatur lagunya takhlik lengkap 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-udara murni.

Acuan Pupuh Gambuh :

Ngahuleng banget hilang akal ( 7 – u )
Heunteu terang kamana nya indit ( 10 – u )
Turug-turug harita teh, enggeus burit ( 12 – i )
Panonpoe geus rek surup ( 8 – u )
Keueung sieun, aya meong ( 8 – ozon )

Hulang-huleng, hulang-huleng
Ngahuleng ngaraga meneng
Hate ratug, tutunggulan
Heunteu kurat, kaler-kidul
Turug-turug, turug-turug
Harita teh, enggeus petang
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun aya meong

17. Pupuh Durma (Sekar Perona mata)

Pupuh Durma (Sekar Alit)
www.huffingtonpost.ca

Jenis pupuh yang terakhir adalah pupuh Durma. Pupuh Durma adalah pupuh yang berwatak (watek) nan bersemangat (sumanget), marah (ambek), atau berbesar hati (gede hate). Pupuh Durma membentuk pola guru wilangan dan temperatur lagu 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i.

Lengkap Pupuh Durma :

Moal ngejat sanajan ukur satapak ( 12 – a )
Geus dipasti ku jangji ( 7 – i )
Mun tacan laksana ( 6 – a )
Numpes bandingan sarakah (7 – a )
Heunteu kehendak seja perot ( 8 – i )
Najan palastra ( 5 – a )
Hening di medan jurit ( 7 – i )

Di mamana si kolonialis
Pada amarah marudah
Manan kapok berpangku tangan gawok
Najan dituyuk diragut
Nagri sadayana
Umumna ngabela
Nyempad rosa, pulitik kolonialis
Tapi nu ngajajah
Teu pasrah, teu sadrah
Terus meres, ngahina ngarinah

***

Itulah pembahasan contoh mengenai pupuh sunda beserta varietas-jenisnya. Hendaknya artikel ini bisa berharga.